Medlemsbetingelser

Generelle medlemsbetingelser hos Nimi trening.

1. Om avtalen

1.1 Disse medlemsbetingelsene er en del av treningskontrakt mellom medlemmet og Nimi trening, som består av treningskontrakt og disse medlemsbetingelsene.

1.2 Medlemmet plikter å gjøre seg kjent med innholdet i avtalen og de instrukser som gjelder på senteret.

1.3 Nimi trening kan endre vilkår og betingelser jf. pkt. 8.6.

1.4 Medlemmet kan ikke overdra medlemskapet/avtalen til andre. Nimi trening har rett til å overdra avtalen til tredjepart ved eierskifte.

2. Medlemskap i Nimi trening

2.1 Medlemskap i Nimi trening kan søkes av personer som ikke skylder penger til Nimi trening for tidligere medlemskap, og har en allmenn god helsetilstand. Aldersgrense for å inngå medlemskap er 15 år. Personer som ikke er myndige kan inngå medlemsavtale med Nimi trening dersom foresatte inngår avtale på vedkommende sine vegne.

2.2 All trening og bruk av senterne skjer på medlemmets eget ansvar og risiko.

2.3 Lokalene er kameraovervåket, og aktuelle opptak vil bli avspilt ved uregelmessigheter og ved ureglementert adgang. Kameraene er i bruk for å ivareta medlemmets, personalets og treningssenterets sikkerhet, og blir utført i overenstemmelse med norsk personvernlovgivning, jf. punkt 6.

2.4 Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i kontrakt. 

2.5 Omfanget av de ulike typer medlemskap, priser og produkttilbud fremgår av gjeldende beskrivelser på Nimi trenings nettside.

2.6 Ved inngåelse av en rabattert treningskontrakt (student, bedrift,  kampanjetilbud e.l.) vil prisen automatisk, og uten ytterligere varsel, kunne justeres til ordinærpris i henhold til gjeldende prisliste etter eventuell bindingstid. Medlemmet er selv ansvarlig for å framvise dokumentasjon på at rabatten skal opprettholdes utover eventuell bindingstid.

3. Betaling

3.1 Medlemmet, eller den som i treningskontrakt har påtatt seg betalingsansvar for medlemmet, skal betale medlemsavgift og eventuelle avgifter iht. Nimi trenings til enhver tid gjeldende prisliste. Medlemmet har prisgaranti for månedsavgift om bindingstid avtales. Medlemskapet betales forskuddsvis til avtalt tidspunkt hver måned, for eksempel slik at betaling i mai dekker medlemsavgift i juni. Ved oppstart kan særskilte vilkår gjelde.

3.2 De medlemmer som har inngått treningskontrakt med avtale om automatisk trekk (AvtaleGiro eller repeterende kortbetaling), er selv ansvarlig for å inngå tilstrekkelig avtale med sin bankforbindelse og sørge for korrekt betaling.

3.3 Ved forsinket betaling, vil det påløpe purregebyr og omkostninger etter gjeldende regler for inndriving av forfalte pengekrav.

3.4 Dersom medlemmet ikke betaler innen betalingsfristens utløp, vil kravet bli overført til 3. part for videre inndrivelse og eventuell overføring til inkasso.     

3.5 Ved misligholdt betaling på minst tre forfalte månedsavgifter vil Nimi Trening kunne sperre adgangen til senteret, og samtidig bringe kontraktens gjenværende verdi til forfall.

3.6 Medlemmet kan benytte automatisk trekk (AvtaleGiro eller repeterende kortbetaling) også i forbindelse med kjøp av andre varer og tjenester levert av Nimi trening. Det er medlemmets ansvar å inngå tilstrekkelig avtale med sin bankforbindelse og sørge for korrekt betaling. Trekk skjer samtidig med trekk for månedsavgift.

4. Medlemskort og legitimasjon

4.1 Medlemskortet er personlig og kan ikke overdras eller lånes bort. Medlemmet har ansvar for å forhindre at medlemskortet ikke blir misbrukt av andre. Overtredelse av dette punkt 4.1 medfører en plikt for medlemmet til å betale et gebyr til Nimi trening tilsvarende 6 til 12 måneders medlemsavgift. Tap av kort eller mistanke om misbruk skal snarest meldes til Nimi trening.

5. Kommunikasjon og informasjon

5.1 Ved innmelding hos Nimi trening samtykker du til at Nimi trening kan sende deg tilbud og nyheter via blant annet brev, telefon, mobil og e-post. Du kan når som helst stoppe dette ved å melde deg av direkte per kanal eller via vår kundeservice, jf punkt 4.3. Personopplysninger vil bli benyttet for å kunne gi deg personlige tilbud og enda bedre service, jf. også punkt 6. Nimi trening er ansvarlig for behandling og oppbevaring av opplysningene i samsvar med norsk personvernlovgivning, jf. punkt 6.

5.2 Medlemmet plikter å informere Nimi trening om endringer som vedrører medlemskapet herunder endring av kontaktopplysninger (adresse, e-postadresse, telefonnummer etc.)

5.3 Meldinger om endringer fra medlemmet som gjelder treningskontrakt administrerer medlemmet selv på «Min side» eller informasjonen leveres skriftlig til Nimi.

5.4 Meldinger om endringer fra medlemmet som gjelder treningskontrakt administrerer medlemmet selv på "Min side" eller informasjonen leveres skriftlig til Nimi.

6. Personopplysninger

6.1 Medlemmet samtykker til at Nimi trening, og andre selskaper som inngår i samme konsern som Nimi trening, registrerer og lagrer medlemmets personopplysninger samt historikk om medlemmets bruk av Nimi trenings tjenester, herunder treningshistorikk

6.2 Nimi trening kan utlevere personopplysninger ved betalingsadministrasjon, innkreving, forsikringskrav, regnskapsbehandling eller ved dokumentasjon av trening der bedriftsavtalen krever det.

7. Frys av medlemskap

7.1 Medlemmet kan fryse medlemskapet sitt i Nimi trening inntil en måned årlig mot et frysegebyr pr. måned. Frys utover dette skal dokumenteres i henhold til pkt 7.2.

7.2 Nimi Trening kan innvilge frys av avtale ved følgende forhold; sykemelding med mer enn 1 måneds varighet, svangerskap, midlertidig utstasjonering i forbindelse med jobb, studier eller militærtjeneste til steder hvor avstanden til Nimi treningsenter er for langt unna i forhold til overkommelig reisevei. Dokumentasjon skal fremlegges.

7.3 Medlemmet må sende en skriftlig søknad om frys til Nimi trening. Søknaden skal skje i forkant av fryseperioden, og ved skade eller sykdom raskest mulig etter sykdomsutbrudd eller skade.

7.4 Ved godkjennelse av søknad, vil medlemmet få godskrevet betalingsfri periode tilsvarende fryseperioden. Eventuell bindingstiden forskyves med like mange måneder som det gis fritak for, slik at medlemskapets varighet minimum blir i henhold til avtalt bindingstid.

7.5 Medlemmet skal motta en tilbakemelding på frys-søknaden innen 14 dager. Så lenge medlemskapet er fryst, vil medlemskortet sperres for adgang til treningssenter.

8. Endringer i avtalen

8.1 Oppsigelsestiden er en måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. Medlemskapet kan sies opp etter utløpet av bindingstiden.

8.2 Oppsigelsen bør være skriftlig eller ved oppmøte direkte på Nimi treningsenter. Ved oppmøte mottar medlemmet kvittering for registrert utmelding. Uten oppmøte skal medlemmet innen 14 dager få bekreftelse om at oppsigelsen er registrert, og når siste betaling og treningsdato vil være. Dersom ovennevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må medlemmet selv ta kontakt med Nimi trening.

8.3 Medlemmet har rett til å avslutte kontrakt (angrerett) ved å gi skriftlig melding til Nimi trening innen 14 dager etter inngåelse av treningskontrakt, jf. angrerettloven § 11. Dette gjelder kun dersom medlemskap er inngått utenfor et Nimi treningssenter.

8.4 Medlemmer som på grunn av uforutsette spesielle omstendigheter som kan dokumenteres, og som er utenfor medlemmets kontroll, er forhindret i å utnytte medlemskapet, for eksempel ved lengre tids sykdom eller lignende omstendighet, kan ved skriftlig melding til Nimi trening søke om å avslutte sitt medlemskap, uavhengig av bindingstiden. Behandling av slik søknad skal skje innen rimelig tid og senest innen tre uker fra tidspunktet Nimi trening har mottatt denne.

8.5 Dersom Nimi trening og medlemmet i samråd anser at treningen innebærer en betydelig risiko for forverring av medlemmets helse, kan medlemmet si opp kontrakt.

8.6 Nimi trening har rett til å gjøre endringer i priser og vilkår. Endringer Nimi trening antar vil være av en viss betydning og til ugunst for medlemmet, skal varsles til medlemmet. Endringer i prisen tilsvarende økningen i konsumprisindeksen trenger ikke varsles.

8.7 Vesentlige endringer som i betydelig grad endrer forutsetningen for medlemskapet vil kunne gi medlemmet rett til å terminere kontrakten også i eventuell bindingstid.

8.8 Nimi trening har rett til å sperre medlemskapet for en viss tid eller si opp avtalen med medlemmer med umiddelbar virkning dersom medlemmet vesentlig misligholder kontrakten. Som vesentlig mislighold ansees blant annet:

- mislighold av betaling av månedsavgifter og andre avgifter som på tross påminnelse fortsatt ikke er betalt jfr. pkt. 3.6.

- brudd på sikkerhets- eller ordensregler, eller at medlemmet ikke har etterfulgt mottatt advarsel.

- brudd på Nimi trenings Antidopingpolicy jfr. pkt.11

8.9 Nimi trening forbeholder seg retten til å kunne stenge hele eller deler av anlegget på helligdager, samt redusere åpningstiden i forbindelse med ferie og offentlige fridager. Medlemmet må kunne påregne kortere stengningsperioder eller reduserte åpningstider ved eksempelvis nødvendig vedlikehold. 

9. Oppbevaring og ansvar ved skade/tyveri

9.1 Oppbevaring av personlige gjenstander skjer på eget ansvar.

9.2 Glemmer medlemmet ting under oppbevaring i skapene etter tidspunkt for ordinær stenging, har senteret rett til å bryte opp låsen og oppbevare tingene.

9.3 Dersom medlemmet ikke henter de gjenglemte tingene innen 14 dager, har senteret etter eget valg rett til å kaste eller gi bort tingene.

10. Fritaksgrunner. Lovvalg. Tvist

10.1 Nimi trening er ikke ansvarlig for hindring eller begrensning av treningsmuligheter på grunn av forhold utenfor Nimi trening sin kontroll, og som Nimi trening ikke kunne forutse, unnvære eller overvinne følgene av (Force Majeure).

10.2 Treningskontrakten er underlagt norsk lov.

10.3 Tvister mellom medlemmet og Nimi trening skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for ordinære domstoler.

Hvorfor velge Volvat Nimi?

For idrettsfolk og folk flest

Uansett alder, fysisk form og tilstand hjelper vi deg til å bli friskere og prestere bedre.

Over 30 års erfaring

I skjæringspunktet mellom toppidrett og folkehelse er Nimi unike. Vårt arbeid gjennom tre tiår har gjort idrettsmedisinske prinsipper til folkemedisin.

Nye metoder

Nimi bidrar aktivt og jobber i tett samspill med forskningsmiljø hos Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus.